Ocena stentów i graftów po zabiegach operacyjnych i rewascularyzacji w naczyniach wieńcowych

Choroba niedokrwienna serca pozostaje jedną z wiodących przyczyn zgonu w krajach rozwiniętych, stąd też z roku na rok wzrasta ilość wykonywanych zabiegów interwencyjnych w celu rewaskularyzacji tętnic wieńcowych. Do dwóch uznanych metod leczenia należy przezskórna angioplastyka (PCI) oraz pomostowanie tętnic wieńcowych (CABG). Mimo, że w przypadku obu typów interwencji osiągnięto istotny postęp technologiczny, obejmujący zwłaszcza stosowanie stentów uwalniających leki (DES) podczas PCI oraz wykonywanie pomostów tętniczych podczas CABG, to wciąż problemem pozostaje nadal wysoki odsetek nawrotu stenozy i ponowne pojawienie się dolegliwości wieńcowych.

Złotym standardem w praktyce klinicznej w celu wykluczenia zwężenia w stentach i graftach tętnic wieńcowych pozostaje nadal koronarografia. Ze względu na możliwe powikłania związane z inwazyjnością zabiegu i wysokimi kosztami procedury, poszykuje się idealnej alternatywnej nieinwazyjnej metody pozwalającej na wiarygodną ocenę restenozy. Od około 10 lat wzrasta rola wielorzędowej tomografii komputerowej jako nieinwazyjnej techniki oceny tętnic wieńcowych. A wraz z rozwojem i powstaniem aparatów wysokorzędowych, tj. 64-256-rzędowych czy dwuźródłowych, technika ta staje się uznaną metodą, a w przyszłości może stać się metodą z wyboru w celu wykluczenia zwężenia pomostów wieńcowych i w implantowanych stentach u pacjentów z niskim lub średnim ryzykiem restenozy.