Radiologia doraźna u dzieci

Najczęstsza przyczyną doraźnego stosowania diagnostyki obrazowej u dzieci są urazy. Urazy stanowią najczęstszą przyczynę zgonu i poważnych uszkodzeń wieku rozwojowego (urazy czaszkowo-mózgowe, wielonarządowe). W praktyce codziennej dominują urazy układu kostno-stawowego.

Istnieje wiele różnic w urazach u dzieci i dorosłych. Znajomość podstawowych zagadnień dotyczących tych różnic może zredukować trudności interpretacyjne w diagnostyce doraźnej u dzieci.

Celem wykładu jest przedstawienie specyfiki urazów u dzieci wynikającej z:

  • odrębności ich budowy anatomicznej,
  • odrębności niektórych mechanizmów i okoliczności urazów.

Niezmiernie ważnym i poważnym problemem w radiologii doraźnej u dzieci jest uraz nieprzypadkowy – nie sposób było więc pominąć ten temat w wykładzie.