prof. dr hab. n. med Marek Sąsiadek

prof. dr hab. n. med Marek Sąsiadek

Prof. Marek Sąsiadek ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu w 1978 r. Pracę zawodową rozpoczął w Pracowni Neuroradiologicznej Kliniki Neurochirurgii AM. W 1983 r. został zatrudniony w Katedrze i Zakładzie Radiologii AM we Wrocławiu. W 1981 r. uzyskał specjalizację I stopnia, zaś w 1984 r. II stopnia z radiodiagnostyki.

W 1985 r. został kierownikiem Pracowni Neuroradiologicznej Kliniki Neurochirurgii AM, pozostając na tym stanowisku do 1994 r., a następnie sprawując nadzór merytoryczny nad tą Pracownią z ramienia Katedry i Zakładu Radiologii AM.

W roku 1986 otrzymał tytuł doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy pt. “Wartość tomografii komputerowej w diagnostyce tętniaków śródczaszkowych”. W 1987 r. przeszedł na stanowisko adiunkta Katedry i Zakładu Radiologii AM.

W 1993 r. został kierownikiem nowo powstałego Ośrodka Tomografii Komputerowej w Szpitalu im. T. Marciniaka we Wrocławiu, a w 1998 r. kierownikiem Działu Radiologii tego Szpitala.

W 1997 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej pt. “Systematyzacja metod obrazowania w chorobach kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego”.

W 2002 r. objął funkcję kierownika Zakładu Neuroradiologii Katedry Radiologii AM we Wrocławiu. W 2003 r. został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Neuroradiologii Katedry Radiologii AM we Wrocławiu.

W 2007 r. Prof. Sąsiadek zorganizował pełnoprofilowy zakład diagnostyki obrazowej w Centrum Klinicznym AM przy ul. Borowskiej, gdzie został utworzony Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii Katedry Radiologii AM.

W 2007 r. uzyskał tytułu profesora, a w 2008 r. został powołany na stanowisko profesora zwyczajnego. Od 2009 r. jest kierownikiem Katedry Radiologii AM we Wrocławiu.

Równolegle prof. Sąsiadek działał aktywnie w towarzystwach naukowych. W Polskim Lekarskim Towarzystwie Radiologicznym (PLTR) pełnił kolejno funkcje przewodniczącego oddziału wrocławskiego, przewodniczącego Komisji Nauki Zarządu Głównego, wiceprzewodniczącego ds. międzynarodowych, a w 2010 r. został przewodniczącym Towarzystwa. Był też współprzewodniczącym Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Radiologicznego. Działa równie aktywnie w Europejskim Towarzystwie Radiologicznym (ESR), gdzie przez 4 lata był członkiem Zarządu Komitetu ds. Zawodowych (Professional Organizing Committee), aktualnie jest członkiem Podkomitetu ETAP i Podkomitetu ds. etyki. Jest przewodniczącym komisji audytowej Europejskiego Towarzystwa Neuroradiologicznego (ESNR). Był też przedstawicielem Polski w Sekcji Radiologii Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów (UEMS).

W 2008 r. był prezydentem kongresu Europejskiego Towarzystwa Neuroradiologicznego (ESNR). Dwukrotnie (2003, 2009) organizował europejskie kursy Erasmus z rezonansu magnetycznego.

Jest autorem ponad 200 publikacji w czasopismach recenzowanych i ponad 20 rozdziałów w podręcznikach .